top of page

PRIVACYVERKLARING BIJ SOLLICITATIE - RENS ACCOUTANTS

 

Rens Accountants verbindt zich, in overeenstemming met de Wet tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens, tot de bescherming van persoonsgegevens van haar interne en externe sollicitanten.

De verzameling en verwerking gebeurt op een eerlijke, transparante en rechtmatige wijze, conform de bepalingen van de van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Om te kunnen blijven voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving kan Rens Accountants ten allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing haar privacyverklaring aanpassen om deze in overeenstemming te brengen met de gewijzigde wetgeving. Deze aanpassingen treden in werking vanaf hun publicatie.

 

Doeleinden

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle rekruterings- en selectie­activiteiten van Rens Accountants.  Met deze privacyverklaring wil Rens Accountants haar sollicitanten informeren over de wijze waarop zij de persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

Rens Accountants gebruikt de persoonsgegevens die de sollicitant verstrekt uitsluitend met het oog op het voeren van een effectieve en efficiënte rekruterings- en selectieprocedure.  Dit betreft: het kennisnemen en analyseren van de gegevens van de sollicitant en het vergelijken met de bestaande vacatures, de communicatie van de rekruterings- en selectieprocedure, het plannen van sollicitatie­gesprekken met de sollicitant en het testen van sollicitanten in de vorm van gesprekken. Het verwerken van persoonsgegevens betreft elke mogelijke bewerking die op die gegevens kan worden uitgevoerd zoals het verzamelen, registreren, bewaren, raadplegen, gebruiken, vergelijken, aanpassen, wijzigen, wissen en vernietigen van de gegevens.

 

Gegevens van sollicitanten

Persoonsgegevens zijn gegevens die de sollicitant verstrekt zowel schriftelijk als mondeling, via sollicitatieformulieren, via een selectiekantoor of per brief (al dan niet elektronisch), in het kader van één of meerdere gesprekken of per telefoon.

 

Rens Accountants verzamelt en verwerkt al deze door de sollicitant verstrekte persoonsgegevens in over­eenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze.  Deze gegevens zijn toereikend, terzake dienend en niet overmatig voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt, zijnde rekruteringsdoeleinden.

Ze hebben uitsluitend betrekking op hun identiteit, woonplaats, adres, nationaliteit, burgerlijke staat, e-mailadres en telefoonnummer, opleiding(en) en vorming(en), bijscholing, gevolgde cursussen en stages, taalvaardigheid, en arbeidsverleden (huidige en vroegere werkgevers, eventuele referenties).

Rens Accountants verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over haar sollicitanten, zoals informatie betreffende raciale of etnische achtergrond, politieke, godsdienstige of filosofische opvattingen of overtuigingen, eventueel lidmaatschap van vakverenigingen of bewegingen, gezondheid, genetische gegevens, psychische identiteit of psychische werkbekwaamheid, seksuele voorkeuren, administratieve of strafrechtelijke verdenkingen of vervolgingen en veroordelingen van de sollicitant.

Verkrijgt Rens Accountants ongevraagd toch gevoelige informatie over een sollicitant of dient deze in specifieke omstandigheden toch te worden verzameld, dan vraagt zij hiervoor de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de sollicitant.  In dat geval deelt Rens Accountants vooraf de reden van de verzameling van deze gegevens mee, samen met de lijst van de personen die, uitsluitend in het kader van de uitoefening van hun functie, toegang zullen hebben tot deze gegevens.

 

Bekendmaken van persoonsgegevens aan derden

De persoonsgegevens die de sollicitant verstrekt zullen, onder geen enkele voorwaarde, door Rens Accountants ter beschikking worden gesteld aan derden, behalve ingeval dit noodzakelijk is voor de bescherming van haar wettelijke rechten of een wettelijke verplichting de mededeling daarvan aan autoriteiten of ingevolge een rechterlijke uitspraak noodzakelijk maakt.

 

Beveiliging van de persoonsgegevens

Rens Accountants beschikt, zowel op technologisch als op administratief-organisatorisch vlak, over de passende beveiligingsprocessen om de vertrouwelijkheid van alle informatie verkregen van sollicitanten, waaronder de persoonsgegevens, optimaal te beschermen tegen toegang door onbevoegden, onjuist gebruik of verlies en tegen enige andere wijze van onrechtmatig gebruik. Uitsluitend de medewerkers die betrokken zijn bij het rekruterings- en selectieproces hebben toegang tot deze persoonsgegevens van sollicitanten en enkel in de mate waarin zij over deze informatie dienen te beschikken om hun functie te kunnen uitoefenen.  Deze medewerkers zijn gehouden door de verplichting tot respecteren van de privacy van sollicitanten en het confidentieel behandelen van de persoonsgegevens waarvan zij kennis hebben.  Het gebruik ervan is strikt beperkt tot de uitvoering van de hen toevertrouwde taken.

 

Rechten van sollicitanten

De sollicitant heeft ten allen tijde recht op inzage in zijn persoonsgegevens die door Rens Accountants worden bewaard.  Daarnaast heeft de sollicitant het recht om uitleg, aanvulling, verbetering, verwijdering of afscherming van zijn persoonsgegevens te verzoeken.

Contactinformatie – Wijze waarop deze rechten kunnen worden uitgeoefend

Voor vragen, opmerkingen of verzoeken tot meer uitleg betreffende de inhoud van deze privacyverklaring kan u zich wenden tot info@rensaccountants.be.

 

Verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Rens Accountants BVBA met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20c.

bottom of page