top of page

DISCLAIMER

 

Juridische informatie en privacy beleid

 

Algemeen 


Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten 
 

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren ons of derden toe. Het is verboden zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

 

Persoonsgegevens 
 

Wat betreft het verzamelen van persoonsgegevens verwijzen wij naar onze privacyverklaring.  Met het invullen en versturen van een webformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker ons toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand met het oog klantenbeheer of potentieel klantenbeheer.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden.

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze privacyverklaring

 

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie 


Wij kunnen gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

 

Niet toegestaan gebruik van de website. U verbindt zich er o.m. toe :

 

  • de informatie niet wederrechtelijk te gebruiken 

  • geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt 

  • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter 

  • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom 

  • de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder ons hiervoor een voorafgaandelijke toestemming te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

 

Onze aansprakelijkheid

 

Informatie op de website 

 

De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten.  Wij staan niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie.  De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.

 

Links naar andere websites 


Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en zijn in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

 

Adviezen via de website 

 

Indien er via deze website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat wij hiervoor aansprakelijk kunnen gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

 

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

 
De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van ons rechtgebied bevoegd.

 

E-mail

 

De informatie in dit bericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke en/of bevoorrechte gegevens en/of door intellectuele-eigendomsrechten beschermde informatie bevatten. Als u niet de geadresseerde bent, gelieve dit bericht te verwijderen en de afzender te verwittigen. U mag dit bericht niet gebruiken, wijzigen, kopiëren of verspreiden, noch de inhoud ervan bekendmaken aan een derde. De veiligheid of juistheid van e-mailberichten kan niet gegarandeerd worden, vermits de informatie onderschept, verbasterd of vernietigd kan worden, zoek kan raken, te laat of onvolledig kan aankomen of virussen kan bevatten. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade die op enigerlei wijze te wijten is aan het gebruik van het medium. Eventuele standpunten of meningen in dit bericht zijn die van de auteur en geven niet noodzakelijk die van ons weer. Bijgevolg bindt dit e-mailbericht ons niet, tenzij het een uitdrukkelijke andersluidende verklaring van een gemachtigde vertegenwoordiger bevat.

bottom of page